Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про комісію

Положення

про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Станишівської територіальної громади

 

1.     Загальні положення

1.1.  Це Положення визначає порядок організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Станишівської територіальної громади (далі – Положення) і розроблено на підставі.

1.2.  Комісію  з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Станишівської територіальної громади (далі– Комісія) утворено відповідно до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених  збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затврдженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 №381 (далі – Порядок).

1.3. Комісія є консультативно-дорадчим органом, підзвітним та підконтрольним уповноваженому органу. Уповноважений орган забезпечує дотримання комісією вимог цього Порядку.

1.3.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.  Терміни, що використовуються у цьому Положені, вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України “Про публічні електронні реєстри”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про оборону України”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про надання будівельної продукції на ринку”, Порядку та інших законодавчих актах.

2.     Організація роботи Комісії

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядчим актом виконавчого комітету сільської ради.

До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії.

До складу комісії повинен входити фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”, крім спеціальності “Геодезія та землеустрій”, або особа, що має досвід роботи у сфері будівництва.

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а в селах та селищах - також фізичними особами відповідно до вимог Порядку.

Перелік кандидатур від уповноваженого органу формується керівником такого уповноваженого органу.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб. Максимальна кількість членів комісії, а також кількість представників від громадськості затверджується уповноваженим органом.

Голова, заступник голови, секретар обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

2.2.  Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії;

веде засідання Комісії;

розподіляє обов’язки між членами Комісії, дає їм доручення;

приймає рішення щодо проведення засідань Комісії;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.3.  Заступник голови Комісії:

у разі відсутності голови Комісії здійснює його функції;

забезпечує організацію діяльності Комісії;

здійснює моніторингстану виконання рішень Комісії та постійно інформує про це голову Комісії;

виконує інші доручення голови Комісії.

2.4.  Секретар Комісії:;

організовує підготовку до засідання Комісії;

інформує членів Комісії про час та дату його проведення;

готує проєкт порядку денного;

складає та оформляє протокол засідання Комісії;

виконує інші функції за дорученням голови Комісії.

2.5.  Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.

2.6.  Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює виконавчий комітет сільської ради. Члени комісії з числа представників від громадськості беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

2.7.  Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

2.8.  Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Член комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, за якими існує такий конфлікт інтересів. Про наявність конфлікту інтересів член комісії або інша особа, яка має відповідні відомості, повинні повідомити голові комісії до початку засідання для прийняття рішення про можливість участі відповідного члена комісії у засіданні з відповідних питань.

2.9.  Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

2.10. Рішення комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн) та можуть підписувати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

2.11. Комісія відповідно до покладених на неї завдань провадить свою діяльність із дотриманням законодавства про охорону праці, виконанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Під час попереджувального сигналу “Увага всім” члени комісії зобов’язані дотримуватися планів реагування на надзвичайні ситуації, затверджених в установленому законодавством порядку.

2.12. Інформація про місцезнаходження Комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих Комісією рішень, тощо) розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності).

3.     Основні завдання і права Комісії

3.1.  Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації, повідомляє про можливість звернутися на урядову гарячу лінію відповідно до пункту 26 Порядку;

розглядає заяви;

встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку;

проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей щодо акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт. У разі відсутності даних акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу або самостійно, якщо вона виконує функції комісії відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт;

визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт з урахуванням результатів огляду;

проводить огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження;

здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження;

заповнює чек-лист (чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна);

ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 (далі - чек-лист);

приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову у наданні компенсації відповідно до Порядку;

виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

3.2.  Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

отримує заяви для їх розгляду;

перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку;

вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії;

заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

вносить відомості про надання/відмову у наданні компенсації.

Комісія проводить перевірку інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, зокрема з урахуванням рекомендацій Мінфіну, наданих за результатами верифікації такої інформації щодо її відповідності вимогам законодавства, що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації заявника, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

3.3. Комісія з метою покладених на неї завдань має:

доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах;

право на безкоштовне отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), протягом трьох робочих днів з дня отриманн відповідного запиту;

право звернутися до Групи підтримки єВідновлення для отримання рекомендацій та роз’яснень з питань, які були підставою для надсилання заяви на повторний розгляд.

3.4. З метою встановлення факту цільового використання компенсації для придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, комісією здійснюється верифікація.

Верифікація здійснюється комісією протягом 30 календарних днів після закінчення місяця щодо не менш як 5 відсотків всіх заяв, ремонтні роботи за якими завершені у такому місяці. Ремонт вважається завершеним з дати подання отримувачем компенсації повідомлення, передбаченого пунктом 27 Порядку, а у разі неподання такого повідомлення - через дванадцять місяців з дати зарахування коштів на спеціальний рахунок отримувача компенсації. Відбір заяв, ремонтні роботи за якими завершені, для проведення верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Верифікація здійснюється з обов’язковим комісійним обстеженням об’єкта, на якому проводилися ремонтні роботи. В рамках верифікації перевіряється відповідність фактично проведених робіт та/або придбаних товарів будівельної продукції за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі. Результати верифікації фіксуються в акті верифікації, форма якого наведена у додатку 4 Порядку, який вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

У разі коли неможливо встановити факт проведення робіт чи придбання товарів будівельної продукції через незалежні від отримувача компенсації обставини (у разі повторного руйнування через бойові дії, терористичні акти, диверсії, пожежі, повені тощо), в акті верифікації робиться відповідна позначка.

Результати верифікації можуть бути оскаржені відповідно до пункту 25 Порядку.

4.     Інші положення

4.1.  Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень.

4.2. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 Порядку.

4.3.  Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання до моменту внесення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна рішення про надання/відмову у наданні компенсації.

4.4. У разі коли заява була подана до дати утворення комісії, строк розгляду заяви відраховується від дати утворення комісії уповноваженим органом.

4.5. За результатами розгляду заяви комісія приймає рішення про надання/відмову у наданні компенсації. У рішенні про відмову у наданні компенсації обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

4.6. Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії (з урахуванням можливого його продовження за заявою заявника) відповідно до пункту 25 Порядку уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі були подані) та приймає одне з таких рішень:

затвердити рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації;

надіслати заяву на повторний розгляд комісією.

4.7. Повторний розгляд заяви здійснюється в порядку та у строки, передбачені пунктами 3-12  Порядку.

4.8. Копія рішення уповноваженого органу вноситься посадовою особою уповноваженого органу з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

4.9.  Підставами для відмови у наданні компенсації є:

подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Порядку або не має повноважень для подання заяви;

виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт.

4.10. Підставами для зупинення розгляду заяви Комісією є:

неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 Порядку;

наявність у Комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України.

Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення Комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

4.11. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності комісії здійснюється відповідно до п.25 Порядку.

4.12. Усі інші питання роботи Комісії, не врегульовані цим Положенням регулються Порядком.

 

Затвердженно рішенням виконавчого комітету Станишівської сільської ради від 15 червня 2023 року № 106.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь