Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

СТАТУТ

                                                                       1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1.     Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Житомирського району Житомирської області (надалі - навчальний заклад) є правонаступником Зарічанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, яка зареєстрована 25.12.1995 року. Номер запису про включення до ЄДР 12871200000000360.

        1.2. Навчальний заклад - здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Закону України „Про освіту", Закону України „Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту.

         1.3.    Навчальний заклад засновано на спільній власності Станишівської обє’днаної територіальної громади.

         1.4.    Органом управління навчальним закладом  є Станишівська сільська рада.

        1.5. Орган управління безпосередньо, або через Уповноважений орган управління здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, техніку, виділяє кошти на будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

        1.6. Повне найменування навчального закладу: Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Житомирського району Житомирської області.

            Скорочена назва: Зарічанська ЗОШ І-ІІ ступенів.

       1.7.      Місце знаходження навчального закладу: 12440, Житомирська обл. Житомирський район, с. Зарічани, провул. Шкільний, 3.

      1.8.  Головною метою навчального закладу є реалізація державної політики в галузі освіти та задоволення потреб громадян, суспільства і держави в здобутті освіти.

      1.9. Діяльність навчального закладу   будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку та інше.

      1.10.     Зарічанська ЗОШ І-ІІ ступенів відноситься до системи закладів загальної середньої освіти.

      1.11.  Навчальний заклад є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може мати рахунки в установах банків, установах та органах Державного Казначейства України.

      1.12. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним статутом.

        1.13.   Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватним особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

          1.14. У навчальному закладі визначено мовою навчання - українську мову.

          1.15. Головним завданням навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

     1.16.   Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • користуватись пільгами, що передбачені державою;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів.

       1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують:

 • методичне об'єднання вчителів початкових класів;
 • методичне об'єднання класних керівників;
 • методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу;
 • методичне об'єднання вчителів гуманітарного циклу.

       1.17. Медичне обслуговування учнів забезпечує КУ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Станишівської сільської ради.

       1.18.    Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. Навчальний заклад є неприбутковою організацією.
 2. Навчальний заклад відповідає за своїми зобов′язаннями  відповідно до чинного законодавства.
 3. Навчальний заклад не відповідає за зобов′язаннями власника (засновника), а власник (засновник ) не відповідає за зобов′язаннями закладу.
 4. Держава та власник (засновник) не несуть відповідальності за зобов′язаннями навчального закладу, а останній не відповідає за зобов′язаннями держави та власника (засновника), а також інших підприємств, установ, організацій.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів.

        В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

 1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

       Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Житомирської райдержадміністрації.

      У вигляді додатків до нього подаються: розклад уроків, режим роботи навчального закладу

 1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 2. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
 3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється згідно наказу директора, що видається на підставі заяви батьків або уповноважених осіб або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

      У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та заяви. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності або довідка).

 1. У      школі на першому-другому ступені навчання для 1-5 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу може створюватись група продовженого дня.

       Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора навчально закладу на підставі заяви батьків (уповноважених представників).

       Порядок комплектування груп продовженого дня та організація їх роботи визначається згідно кошторису навчального закладу.

 1. Структура  навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

       Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, як правило, у 1-4 класах - 25 травня, у 5-9 класах - 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

       Навчальний рік поділяється на семестри: перший - з 01 вересня до 25 грудня (орієнтовно), другий - орієнтовно з 10 січня до 31 травня.

 1. 3абороняється відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності (крім випадків, передбачених законодавством України).
 2. Графік       канікул протягом навчального року встановлюється відповідно до чинного законодавства України, тривалість яких не повинна становити менше 30 календарних днів на рік.
 3. Тривалість уроків становить: у першому класі - 35 хвилин, у другому - четвертому класах - 40 хвилин, у п'ятому - дев'ятому класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається погодженням з відділом освіти та відповідною службою, що здійснює контроль у галузі санітарії та епідеміології.
 4. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується його директором.

        Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

        Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводиться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 1.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не даються.
 2.  У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
 3.  У першому класі надається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі (за рішенням педагогічної ради з другого семестру) та наступних класах вона доповнюється оцінками у балах: від 12 (найвища оцінка) до 1 ( найнижча оцінка).

      У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
 2.  Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.
 3.  При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та фізичного виховання.
 4.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.
 5. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
 • по закінченні початкової школи - табель успішності;
 • по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.
  1. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення в межах коштів передбачених на ці цілі рішенням ради школи.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Учасниками        навчально-виховного процесу в навчальному закладі є: учні, керівники, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.
 2. Права        і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.
 3. Учні навчального закладу мають право:
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
  1. Учні навчального закладу зобов'язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
  1. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
  2. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
  3. Педагогічні працівники навчального закладу мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення своєї кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

        Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 1. Педагогічні працівники навчального закладу зобов'язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.
  1. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  2. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
  3. Батьки та особи, які їх замінюють мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально технічної бази навчального закладу;на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

      3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;
 • виховувати повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

     3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

     3.14.Представники громадськості зобов'язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу;
 • виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

      4.1. Управління навчальним закладом здійснює відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації.

        Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.           

        Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

        Директор навчального закладу призначається на посаду на конкурсній основі із заключенням контракту терміном від 1 до 5 років та звільняються з посади відповідним органом управління.

        Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

      4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

       Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу II - III ступеня - класними зборами;
 • батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 5, учнів - 5, батьків і представників громадськості - 5.

      Термін їх повноважень становить 1 рік.

       Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

      Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

       Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

       4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

       4.3.1.   Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

       4.3.2.   Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

        4.3.3.  До складу ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи І-ІІ ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами навчального закладу.

        Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

       На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

       4.3.4.   Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

      Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами, кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її членів.

     У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

     Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості.

      У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

      Дo складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

      4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

      Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

      Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

      4.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійсню контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу похвальними листами "За високі досягнення у навчанні";
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, та проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надавання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

         4.4.    У навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

       4.5.      Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

      4.5.1.    Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів в навчальному закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно- спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
 • запобігання дитячої бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

     4.5.2.     Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

      Члени піклувальної ради»' обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

       Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника навчального закладу.

      У випадках коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

        4.5.3.  Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

      Робота піклувальної ради планується довільно.

       Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

      Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

      Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

      Рішення піклувальної ради, що не суперечать чинному законодавству та       Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

       4.5.4.   Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

       З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар. Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 •  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

         Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

        4.5.5.  Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

      4.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підгримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

       4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі  законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти.

        Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки п осадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року до пускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

      4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний  орган — педагогічна рада.

      Директор навчального закладу є головою педагогічної ради.

      4.9.       Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу.

        4.10.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

       Члени  педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

      4.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі навчального закладу.
 2. Майно навчального закладу є власністю Станишівської сільської ради  і закріплюється на праві повного господарського відання та оперативного управління  відповідно до чинного законодавства.
 3. Відчуження, списання, передача майна в оренду, закріпленого за навчальним закладом, здійснюється з дозволу Органу управління у поряду встановленому Органом управління.
 4. Навчальний заклад відповідно до  чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
 5. База навчального закладу може складатися із навчальних кабінетів, майстерень комбінованої, обслуговуючих видів праці), спортивного та актового залів, бібліотеки, комп'ютерного кабінету, їдальні, овочесховища та іншого.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
 2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
 • кошти засновників;
 • кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти юридичних і фізичних осіб;
 • доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.
  1. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
  2. Навчальному закладу  забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів навчального закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  3. У навчальному закладі створюється фонд загальнообов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів залучених з інших джерел.

        Кошти фонду загальнообов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

        Облік і використання коштів фонду загальнообов'язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

 1. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Органу управління закладу бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 3. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 2. Навчальний має право відповідно чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

       8.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

      8.2.Державний контроль за діяльністю  здійснює Міністерство освіти і науки України, Державна  інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Житомирської ОДА та відділ освіти Станишівської сільської ради.

       8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

       8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО

ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

        9.1. Навчальний заклад припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов′язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Житомирської районної ради, а у випадках, передбачених чинним законодавством – за рішенням суду.

      9.2. Ліквідація навчального закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Станишівською сільською радою. До складу ліквідаційної комісії входять представники відділу освіти та Органу управління.

       Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління.

       У разі банкрутства навчального закладу його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

 1.  З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню навчальним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, погоджує з відділом освіти і подає його Органу управління.
 2.  У  разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) закладу передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
 3. При припиненні діяльності навчлаьного закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 4. Навчальний заклад вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.         

     

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.  Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь